lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Gilla jobbet i Stockholm 24-25 oktober 2012

Gilla Jobbet den 24-25 oktober är mässan i Stockholm (Älvsjö) med olika aktörer från arbetslivet. Gilla Jobbet innehåller alltifrån dagens arbetsmiljöfrågor till spaningar kring framtidens arbetsliv. Det är en mötesplats som handlar om hur attraktiva, hälsofrämjande och lönsamma organisationer skapas och därigenom ger ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Ergonomi och aerosolteknologi medverkar både med seminarier och utställningar för att bidra med problemställningar, trender och idéer till "arbetsmiljösverige" och de 4000-5000 deltagarna.

För mer information om Ergonomi och aerosolteknologis medverkan på Gilla jobbet, läs på Gilla jobbets hemsida eller kontakta Mats Bohgard, ämnesföreträdare på Ergonomi och aerosolteknologi, på 0708-59 13 92 eller Jessika Sellergren, kommunikatör på Ergonomi och aerosolteknologi, på 0767-83 45 00.

Huvudarrangörer för Gilla jobbet är AFA Försäkring och Prevent tillsammans med LO, PTK, Svenskt näringsliv, Sveriges kommuner och landsting samt fackliga organisationer i samverkan.

Ergonomi och aerosolteknologis seminarier på Gilla jobbet

 • Nanoteknologi - vad betyder det för dagens och framtidens arbetsmiljöer?
  24 oktober 15.15-16.00 sal T5
  Nanoteknologin utnyttjar att mycket små strukturer (nanometer = miljarddels meter) av olika material får särskilda egenskaper som används i nya typer av byggnadsmaterial, elektronik, färger och andra produkter. De nya materialen har mycket attraktiva egenskaper för konsumenten och kan finnas i stort sett alla branscher. I många fall blir eventuella hälsorisker störst för dem som producerar, hanterar och bearbetar materialen i arbetslivet.
 • Att utforma operationsmiljöer för god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet
  24 oktober 12.15-13.00 sal T35
  Sjukvårdens operationsarbetsplatser är komplexa arbetsmiljöer. Forskare vid Lunds universitet genomför en mångvetenskaplig forsknings- och utvecklingsansats för att skapa underlag för framtida operationsmiljöer.


Ergonomi och aerosolteknologis utställningar på Gilla jobbet
24-25 oktober 9.00-17.00 i utställningshallen

 • Klarar du simulerad stress?
  Har du det som krävs för att klara av det virtuella stresstestet? Den virtuella versionen av Trier Social Stress Test används som en metod för att simulera en stressfylld situation under kontrollerade former. Detta Virtual Reality-baserade forskningsverktyg används bland annat för att studera arbetsrelaterad stressjukdom (utbrändhet) och gröna virtuella miljöers inverkan på människans stressystem.
 • Att utforma en operationssal
  Kom och besök en operationsarbetsplats där du kan utbyta kunskaper om hur en sådan arbetsplats bäst kan utformas både fysiskt och kommunikationsmässigt.
  Det handlar både om arbetsmiljö och patientsäkerhet. Vilka arbetsmiljöproblem finns vid olika typer av kirurgiska operationer? Vilka metoder kan man använda för att utvärdera arbetsmiljöerna? Vilka möjligheter finns för att förbättra operationsarbetsplatserna? Vid Lunds universitet genomförs en forsknings- och utvecklingsansats för att skapa bättre framtida operationsmiljöer när det gäller såväl kommunikation och samarbete mellan olika professioner i operationsmiljöer som belastnings- och synergonomiska aspekter, hygien- och smittspridningsaspekter med mera.
 • Simulatorer och virtuella modeller inom sjukvården
  Spel, simulatorer och andra visualiseringsbaserade datorverktyg kan användas vid personalens kompetensutveckling. Kom och prova en datorbaserad simulering av olika scenarion för att öva på att tolka information från den medicintekniska övervakningen inom intensivvården. Kommer patienten att överleva?
 • Träffa den termiska dockan Tore
  Här kan du stifta bekantskap med den termiska dockan Tore. Termiska dockor används vid produktutveckling av kläder för att se hur kläderna klarar olika väderförhållanden och påfrestningar. Med hjälp av den termiska dockan Tore kan man till exempel simulera rörelser och därmed ta hänsyn till luftrörelser runt kroppen och ventilation i kläderna som påverkas av material och utformning. Även effektivitet av olika hjälpmedel för att undvika kroppens överhettning eller nerkylning kan studeras.
 • Mäta halka för att förhindra fallolyckor
  Halk- och fallolyckor utomhus och inomhus är vanliga på arbetsplatser. En tredjedel av de allvarliga arbetsolyckorna är fallolyckor. En av metoderna som används för att undersöka halka är att använda en kraftplatta för att mäta tredimensionella reaktionskrafter och halkmotstånd mellan skor och underlag.
Sidansvarig: