lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Framtidens vård

Vårt fokus ligger på samspelet mellan teknik, organisering och människa och hur detta samspel kan förbättras så att vårdarbetet och vården blir mer hållbar.

Våra studier genomförs i nära samarbete med vårdpraktiken som ofta inspirerar till våra frågeställningar. Många av våra projekt handlar om förändrings- och förbättringsprocesser samt hur de påverkar arbetet och arbetsmiljön. Förändringarna kan bland annat vara digitalisering och/eller nya sätt att leda, organisera och utföra arbetet.

Vi arbetar i flexibla forskargrupper där vi kombinerar olika kunskapsområden. Detta gör det möjligt för oss att förstå och analysera komplexa miljöer och processer samt ge förslag på olika slags förbättringar. Vi har också tillgång till flera laboratorier – Virtual Realitylaboratoriet, Användbarhetslabbet och fullskalelaboratoriet – där vi kan testa och utveckla olika lösningar tillsammans med intressenter från praktiken.

Vi koordinerar samverkansinitiativet eHealth@LU och är medlemmar i centrumbildningen Metalund.

Forskning i fokus inom området "Framtidens vård":

  • Digitalisering, e-hälsa
  • Arbetsmiljö 
  • Organisering och processer
  • Patientsäkerhet

Forskningen inom "Framtidens vård" knyter an till de globala målen: 3 – God hälsa och välbefinnande, 5 – Jämställdhet,  8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10 – Minskad ojämlikhet, 11 – Hållbara städer och samhällen och 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Läs mer om våra forskningsprojekt i databasen LUCRIS.

Sidansvarig:

Globala målen vid Designvetenskaper, LTH

Vid Designvetenskaper utgår vi från FN:s globala mål för att skapa hållbara livsvillkor för människan. För oss handlar det om att utforma och designa teknologier och miljöer för människans bästa utifrån hållbarhetsmålen.

Mer om arbetet med globala målen vid Designvetenskaper

Kontakt

Digitalisering, ehälsa
Gudbjörg Erlingsdóttir, docent

Arbetsmiljö
Johanna Persson, bitr universitetslektor

Organisering och processer
Christofer Rydenfält, bitr universitetslektor

Patientsäkerhet
Åsa Ek, docent