lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Miljö- och arbetsmiljöfaktorer

Inom området studeras enskilda biologiska, kemiska och fysikaliska parametrar i den fysiska miljön. Det kan röra sig om undersökningar av partiklar från avgaser och i inomhusluften, effekten av värme, kyla och ljusmiljö på hälsa och arbetsförmåga och hur vi påverkas av utformningen av den byggda miljön.

Läs mer om vår forskning här

Aerosolteknologi

Aerosolteknologin handlar framförallt om luftburna partiklar och deras effekt på hälsa och miljö. Med aerosol avses ett system med partiklar suspenderade i en eller flera gaser.

Termisk miljö

Verksamheten inom gruppen Termisk miljö innefattar forskning om effekter av den termiska miljön på människans hälsa och välbefinnande. Forskning bedrivs också om funktion och design av personlig skyddsutrustning.

Synergonomi

Synergonomi handlar om hur man ska utforma den visuella miljön för att vi inte ska få problem i vårt arbete.

Sidansvarig: