lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Risk- och säkerhetshantering

Området "Risk- och säkerhetshantering" fokuserar på att identifiera och hantera risk- och säkerhetsproblem både i arbetsmiljöer och i större säkerhetskritiska komplexa system. Samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO, Human factors) är en central utgångspunkt, liksom att vår forskning ska bidra till åtgärder för ökad säkerhet och hållbarhet.

Forskningen är ofta flerdisciplinär och utförs i nära samarbete med olika industrisektorer, sjukvården och myndigheter. Vår forskning kan beröra områden som förebyggande arbetsmiljö- och säkerhetshantering, att skapa säkra arbetsförutsättningar och utformning av arbetsplatser, men också beröra områden som säkerhetskultur i organisationer, mänskligt beteende, systemsyn och lärande för säkerhet. 

Forskning i fokus inom området "Risk- och säkerhetshantering":

Forskningen inom "Risk- och säkerhetshantering" knyter an till de globala målen: 3 – God hälsa och välbefinnande8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och 12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer om våra forskningsprojekt i databasen LUCRIS.

Sidansvarig:

Globala målen vid Designvetenskaper, LTH

Vid Designvetenskaper utgår vi från FN:s globala mål för att skapa hållbara livsvillkor för människan. För oss handlar det om att utforma och designa teknologier och miljöer för människans bästa utifrån hållbarhetsmålen.

Mer om arbetet med globala målen vid Designvetenskaper

Kontakt

Säkerhetskultur och systemsäkerhet
Åsa Ek, docent

Säkerhetshantering
Jonas Borell, universitetslektor

Termiskt klimat och relaterade risker
Chuansi Gao, docent

Nanosäkerhet
Christina Isaxon, universitetslektor