lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Gudbjörg Erlingsdottir

Jag är universitetslektor och docent i arbetsmiljöteknik. Jag disputerade vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, 1999 inom organisations-teori med avhandlingen ”Förförande idéer – kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården”. Jag arbetar först och främst som forskare och koordinator/ projektledare i olika projekt samt koordinerar den institutions-övergripande forsknings-plattformen Health Design.

Empiriskt finns mina forskningsintressen framför allt inom hälso- och sjukvården. Några intresseområden där är: eHälsotjänster, vem som driver utvecklingen av dem och varför, hur de utformas och implementeras samt vilka effekter de får för vårdprofessionerna och deras arbetsmiljö samt för vårdorganisationerna; vårdprofessionernas arbetsmiljö och hur den påverkas av olika faktorer som bla flerprofessionella team samt utveckling och anpassning av tekniska system i vården; organiseringen av vården samt förändringsprocesser.

Teoretiska intresseområden är: Institutionell teori särskilt om förändrings-processer (Skandinaviska skolan) och normering av teknologi; översättnings-sociologi; professionsteori och då särskilt om organisering, autonomi, olika former av kontroll, arbetsmiljö, ansvarighet (accountability) och transparens; hur teknik och vårdprofessioner normeras och mötet mellan dessa olika normer.

Under läsåret 2015-2016 ledde jag tillsammans med Helena Sandberg ett nytt tvärvetenskapligt forskningstema vid Pufendorfinstitutet, “ eHealth for better, for worse - in sickness, and in health". Temat samlar 35 forskare och doktorander från fem fakulteter.

Forskningsprojekt

E-hälsotjänsters påverkan på sjukvårdspersonalens arbetsmiljö
Syftet med projektet är att ta fram kunskap för att förebygga arbetsmiljöproblem vid utveckling och införande av eHälsotjänster, samt att sprida denna kunskap för bättre förståelse vid liknande framtida införanden. Projektet sker i samarbete med Uppsala universitet och finansieras av AFA Försäkring.

Är teamarbete nyckeln till en bättre arbetsmiljö för läkare i hälso- och sjukvården?
Projektets syfte är att öka kunskapen om hur arbete i vårdteam påverkar läkares arbetsmiljö och hur interventioner kan utvecklas för att förstärka läkares motivation och kompetens att arbeta i vårdteam. Projektet sker i samarbete med KI och finansieras av AFA Försäkring.

Den enes arbetsplats den andres hem – utformning och design för framtida hemsjukvård
Projektet fokuserar på den fysiska utformningen av inredning och utrustning i hemsjukvård. Syftet är att utveckla och utvärdera förslag på hur fungerande och flexibla lösningar ska utformas så att de ger en god arbetsmiljö (säkerhet, ergonomi etc.), fungerar i en hemmiljö (estetik, rengöring etc.) och ger en säker och effektiv vård. Finansieras av AFA Försäkring. 

Att driva vård på distans i närmiljön i Skåne – en Process- och organisationsinnovation
Projektet fokuserar på att förändra vården för kroniska KOL-patienter och skapa en stödfunktion för dem kallad ´eCall-center´. Projektet drivs av Region Skåne och finansieras av Vinnova.

DOME-projektet
 Deployment of on-line medical records and other eHealth services
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet, Lunds universitet och Högskolan i Skövde och var finansierat av Vinnova. Bearbetning av data pågår fortfarande. DOME-projektets hemsida

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Gudbjörg Erlingsdottir
ED., Universitetslektor, Docent

Koordinator för eHealth@LU
eHealth@LU är 
Lunds universitets samverkansplattform för eHälsa där akademi, näringsliv och andra aktörer möts.

Koordinator för Health Design
Health Design är en forskningsplattform för att utveckla forskningsintressen och forskarkompetenser inom hälso- och sjukvård på Designvetenskaper.


Telefon: 046 222 04 96

_________________________
Ergonomi och Aerosolteknologi
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista

» Curriculum Vitae

In English