lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Avslutade projekt

COST 730 "Development of a universal thermal climate index - UTCI"
Målet var att utveckla ett enkelt klimatindex som kan användas i samband med väderprognoser för att beskriva klimatets fysiologiska påverkan på människan. Indexet är enkelt, men det är baserat på den mest avancerade och kända matematiska termofysiologiska modellen som är tillgänglig idag. Vi deltog i arbetsgrupp 1. Gruppen sysslade med validering av modellen och utveckling av indexet. Arbetsgrupp 2 sysslade med mät- och beräkningsmetoder för medelstrålningstemperatur, och grupp 3 med applikationer. Projektet avslutades 2009, men en del av arbetet pågår fortfarande med frågor relaterade till informationsförmedling till olika användargrupper.

EU-projekt THERMPROTECT "Assessment of thermal properties of protective clothing and their use"
Det mesta arbetet utfördes under åren 2003 till 2006. Sex forskningsinstitut deltog i projektet. Huvudmål med arbetet var:

● beskriva och modellera värmetranport i skyddskläder under värmestrålning;
● beskriva hur fukt i kläder påverkar värmetransporten i olika lager;
● beskriva sambandet mellan fukt i kläder och värmestrålning och dess påverkan på värmetransporten;
● beskriva hur vind och rörelse påverkar värmetransporten i skyddskläder mot kyla;
● bestämma skyddsklädernas påverkan på metabolisk värmeproduktion.

Några problem som inte blev undersökta i projektet studeras nu i vårt labb. Vi undersöker avdunstningseffekter under dynamiska förhållanderna på vår gående termiska manikin. Publicering av projektets resultat sker fortlöpande.

Andningsskydd
Luftflödet genom ett andningsskydd är en kritiskt faktor för dess effektivitet och funktion, speciellt viktigt är inandningsflödet. Flödet är inte konstant under inandning, men varierar ungefär som en sinuskurva. Målet med undersökningen var att mäta dessa flöden i olika typer av andningsskydd under olika fysisk belastning. Särskilt höga inandningsflöden uppmättes när försökspersonerna var tvungna att kommunicera, dvs. prata. Resultaten har använts i en ny standard om andningsskydd (ISO TS 16976 part 1).

EU projekt Subzero "Thermal insulation measurements of cold protective clothing using thermal manikins" användes som validering av ENV 342 (Protective clothing against cold)
Resultaten visade på ett relativt bra samband mellan isolationsmätningar på termiska manikiner och termisk upplevelse hos människor som utför ett fysiskt arbete. Manikinmätningar i de olika laboratorierna producerade jämförbara resultat med rimlig reproducerbarhet. Däremot är klädernas passform en viktig faktor att beakta. Effekt av vind och gång på klädernas isolation kan beräknas genom korrektionsfaktorer baserade på empiriska samband. Isolationsförändring pga. fukt kan mätas på en svettande manikin. Insamlade fysiska parametrar kan med framgång användas i prediktionsmodeller för att bedöma människans termiska reaktioner i kallt klimat om man räknar med fukt, vind, klädernas vikt och friktion mellan lager.

EU projekt Cold surfaces
Kontakt med kalla ytor och relaterad temperatursänkning på bar hud studerades under projektet. Materialegenskaper och kontaktyta bestämmer värmeövergången och därmed temperatursänkningen i huden. I kontakt med metaller i kyla kan hudtemperaturen snabbt minska till 0 °C och därmed ökar risken för kylskada. Avkylning i mindre grad påverkar däremot fingerfärdighet och förmågan att utföra manuellt arbete. Gränsvärden för kontakt med kalla ytor framtogs och ett förslag till en ny internationell standard (ISO 13732 - Part 3) utarbetades. Informationen i standarden kan användas överallt där temperaturgränsvärden för hantering av produkter behövs och där arbete medför kontakt med kalla ytor. Ökad risk för kylskador måste beaktas, t.ex. vid planering och design av arbetsplatser och verktyg för kalla miljöer.

Sidansvarig: