lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

MAMF35 och TFRC70: Människan i extrema miljöer (7.5 hp)

Är Du intresserad av människans tålighet och förmåga i extrema miljöer? Räddningstjänst, katastrofscenarier, äventyrsturism, extremsporter?

Fr.o.m 2006 ges under vårterminen fristående kurs om Människan i extrema miljöer (7,5 hp)

Den omgivande miljöns fysiska komponenter (ex vis klimat, brand, lufttryck, kallt vatten) kan innebära risker för  ogynnsam påverkan på människans hälsa, funktion, arbetsförmåga och välbefinnande. I arbetslivet, inom räddningstjänsten, vid katastroftillbud, inom turism och i samband med idrott och sportaktiviteter utsätts människor ibland för extrema förhållanden. Kunskapen kring sammanhängande risker är relativt väl utvecklad men begränsat tillgänglig för många utsatta grupper. En nödvändig förutsättning för att säkert hantera sådana situationer är  att personer med olika ansvar inom sektorn har och uppdateras med färsk kunskap. Detta gäller inte minst personal inom räddningstjänsten men arbetsledare, idrottsledare m fl behöver ha kunskap om människans behov, förutsättningar och begränsningar för utformning av aktiviter under extrema miljöförhållanden. Kunskapen kan också användas för att skapa och utforma produkter för säker funktion i extrema miljöer.

Poäng: 7,5 hp
Betygsskala: UG
Kurstakt: 25 %
Kursort: Lund
Kursperiod: Kursen ges en gång per år under vårterminen (januari-maj). Mer information finns på LTHs kurssida.
Undervisningsform: Normal
Kurstid: Dag, 2 timmar/vecka

Kontaktinformation
•Chuansi Gao, Tfn 046-222 32 06, Epost: chuansi.gao@design.lth.se  
http://www.eat.lth.se/termisk-miljoe/utbildning/

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet

Mål:

efter genomgången kurs ska deltagarna

- ha kunskap om risker förknippade med exposition för extrema fysiska miljöer i arbetsliv och frilutsliv, inom turism och i idrotts- och sportssammanhang.

- ha kunskap om den yttre (fysiska) miljön och dess inverkan på människors hälsa, arbetsförmåga, komfort och levnadsbetingelser

- ha kunskap om människans förutsättningar och begränsningar vid anpassning till olika extrema miljöer som exempelvis värme, kyla, kallt vatten, brand, hög höjd, viktlöshet och syrgasbrist.

- ha färdighet i användningen av mätmetoder för bedömning av påverkan på människan av extrema fysiska miljöer

- ha kunskap om principer och kriterier för val av strategi för att minska eller eliminera påverkan (exempelvis genom beteende, val av klädsel eller skyddsutrustning)

- ha erfarenhet av användandet av simuleringsmodeller för att beskriva samspelet mellan människan och hennes miljö

Innehåll:
- Hälsoeffekter och annan påverkan på människan av fysiska miljöfaktorer

- Extrema fysiska miljöer: varmt och kallt klimat, hög höjd, tyngdlöshet, kallt vatten, dykning, syrefattiga miljöer, brand och förorenad miljö

- Principer och strategier för riskbedömning

- Simuleringsmodeller för expositionsbedömning

- Preventionsstrategier

- Personlig skyddsutrustning

- Nationella och internationella regelverk och vägledningar (ex vis EU-direktiv, standarder, policydokument) och deras tillämpning

- Övningar och tillämpningar i bland annat klimatkammare

Prestationsbedömning:
Projektarbete och tentamen.

Övrigt:
Kursen ges på engelska. Kursliteratur är på engelska.

Litteratur:
Kurskompendium sammanställs på institutionen.

Ansök:
http://www.antagning.se

Sidansvarig: