lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Människan och inomhusmiljön, TFRC05

Fristående kurs: Människan och inomhusmiljön TFRC05 – 7,5 högskolepoäng

Vi tillbringar vanligtvis 90% av vår tid inomhus. På grund av värmeböljor och viruspandemier kan tiden som tillbringas inomhus öka ännu mer. Flera fysiska komponenter i inomhusmiljön som termiska förhållanden, luftkvalitet, ljud och ljus ger ofta upphov till klagomål, obehag och i värsta fall sjukdom.

  • Hur skapar vi hälsosamma inomhusmiljöer för att främja välbefinnande och produktivitet?
  • Vilken roll har ventilationen för upplevd inomhusluftkvalitet?
  • Hur minskar vi sjukdomsspridningen inomhus?
  • Hur kan vi minimera effekterna av värmeböljor?

En förutsättning för att kunna svara på dessa frågor är kunskap om den senaste tillgängliga informationen och vetenskapliga upptäckterna vilket den här kursen ger. Förståelse för komplexa interaktioner mellan människor och olika komponenter i inomhusmiljöer är också viktig liksom behovet av en helhetssyn. Detta tar du med dig från den här kursen.

Framtida ingenjörer och yrkesverksamma behöver ha kunskap om människors behov, förutsättningar och begränsningar för att bygga och hantera olika innomhusmiljöer för människor.

Poäng: 7,5 hp
Betygsskala: UG
Kurstakt: 25 %
Kursort: Distanskurs via Zoom 
Kursperiod: Kursen ges en gång per år under höstterminen (september-januari).
Undervisningsform: Normal
Kurstid: Dag, 2 timmar/vecka

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet

Övrigt:
Kursen ges på engelska, men kan på begäran ges på svenska.

Sidansvarig: