lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Finansiering till forskning om digitaliseringens effekter på arbetsmiljön

2019-12-12

Gudbjörg Erlingsdóttir är docent i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet och tilldelas nu 4 miljoner från AFA Försäkring till ett projekt om hur den digitala plattformen Flow påverkar arbetsmiljön inom primärvården. Foto: Kennet Ruona

AFA Försäkring satsar nu, på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionssektorn, 37 miljoner kronor på nio forskningsprojekt om digitaliseringens effekter på arbetsmiljön. Forskningsprogrammet syftar till att öka förståelsen av digitaliseringens effekter på arbetsmiljö och hälsa för anställda inom kommun- och regionsektorn samt tillvarata nyttan och främja utvecklingen av digitaliseringen.

Ett av projekten handlar om förbättrade arbets- och patientflöden i primärvården och tilldelas fyra miljoner. Gudbjörg Erlingsdóttir är docent i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet och kommer att leda det nya projektet.

– Ett problem på nationell nivå är att det finns ett ökat flöde av patienter till primärvården samtidigt som andelen allmänläkare och primärvård minskat i Sverige jämfört med i många andra länder vilket leder till ökad arbetsbelastning för personalen. Många ser digitalisering av arbetet som en lösning men vi vet inte så mycket om hur sådana lösningar påverkar arbetsmiljön, säger Gudbjörg Erlingsdóttir.

Projektet kommer att undersöka hur den digitala plattformen Flow påverkar arbetsmiljön inom primärvården. Olika aspekter kommer studeras – som till exempel förändrat arbetssätt, integration av det digitala arbetsflödet och patientflödet i annat arbete, upplevelsen av kontroll över det egna arbetet i förhållande till ställda krav, förändrade roller gentemot kollegor samt kostnadseffektiviteten av digitala arbets- och patientflöden jämfört med traditionella patient- och arbetsprocesser.

– Med projektet vill vi skapa bättre förståelse för hur övergången till digitalt arbets- och patientflöde påverkar vårdpersonalen, säger Gudbjörg Erlingsdóttir.

Projektet ”Förbättrade arbets- och patientflöden i primärvården med digitalt Flow” pågår i tre år under ledning av Gudbjörg Erlingsdóttir. Mer information om forskningen: gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se

AFA Försäkrings pressmeddelande ”Nytt forskningsprogram om digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn” 2019-12-09


Sidansvarig: