lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Gudbjörg Erlingsdottir

Jag är universitetslektor och docent i arbetsmiljöteknik. Jag disputerade vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet 1999 inom organisationsteori med avhandlingen ”Förförande idéer – kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården”. Min forskning handlar fortfarande huvudsakligen om olika förändrings- och organiseringsprocesser inom vårdsektorn, i bred bemärkelse. Mötet mellan människa, organisation, teknik och samhälle är i focus i mitt största intresseområde: e-hälsa eller digitalisering av hälsa och vård. Några av frågeställningarna är vem som driver utvecklingen av e-hälsotjänster och varför, hur de utformas och implementeras samt vilka effekter de får för vårdprofessionerna och vårdorganisationerna. Förutom olika projekt om e-hälsa har jag också arbetat med forskning om design av kringutrustning i hemsjukvård samt om flerprofessionella team i vården.

Teoretiska intresseområden är: Institutionell teori särskilt om förändrings-processer (Skandinaviska skolan) och normering av teknologi; översättnings-sociologi; professionsteori och då särskilt om organisering, autonomi, olika former av kontroll, arbetsmiljö, ansvarighet (accountability) och transparens; hur teknik och vårdprofessioner normeras samt mötet mellan dessa olika normer.

Under läsåret 2015-2016 ledde jag tillsammans med Helena Sandberg ett nytt tvärvetenskapligt forskningstema vid Pufendorfinstitutet, “ eHealth for better, for worse - in sickness, and in health". Temat samlade 35 forskare och doktorander från fem fakulteter. Flertalet av dessa forskare deltar nu i samverkansinitiativet/­samverkansplattformen ”eHealth@LU: Joining Forces for Sustainable eHealth Development” som jag är koordinator för. Plattformens arbete började 1 september 2017 och kommer att löpa åtminstone till 31 augusti 2020. Plattformen utgör en mötesplats för forskare från sex fakulteter på Lunds universitet samt externa partners från både privat och offentlig sektor. Syftet är att samverka runt hållbar utveckling av och forskning om e-hälsa ur ett flerdisciplinärt perspektiv.

I övrigt ingår jag i avdelningens arbetsutskott, är forskarutbildningsansvarig för forskarutbildningsämnet Arbetsmiljöteknik och håller tillsammans med Åsa Ek, i de månatliga Ergonomigruppsmötena. Jag har också arbetat som studierektor för grundutbildningen både på företagsekonomiska institutionen och på EAT.

Forskningsprojekt

2019.01.01-2020.12.31
Mellan Podd och Patient – hur ändras vården när den blir digital? Syftet är att öka kunskapen om 1) hur digital vård påverkar vårdpersonalens arbetssätt och arbetsmiljö jämfört med ”traditionell” vård, 2) om och i så fall hur personalen integrerar de digitala systemen i sitt sätt att arbeta och att 3) jämföra kostnadseffektiviteten mellan de två arbetssätten.
Finansiär Afa försäkring.
Projektledare Gudbjörg Erlingsdóttir

2018.10.01-2021.09.30
Mobila tvärprofessionella hemvårdsteam: påverkan på arbetsmiljön för hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal och utformning av digitalt stöd. Projektets syfte är att undersöka hur organisering i mobila tvärprofessionella hemsjukvårdsteam påverkar arbetsmiljön för hemsjukvårds- och hemtjänstpersonalen. Vi avser också ta fram konceptuella förslag på digitala och organisatoriska lösningar som dels tillfredsställer de kommunikations- och stödkompetensbehov som finns i och med det tvärprofessionella arbetssättet, dels, skapar förutsättningar för en förbättrad arbetsmiljö.
Finansierat av Afa Försäkring.
Projektledare Christofer Rydenfält

Avslutade projekt efter 2012

E-hälsotjänsters påverkan på sjukvårdspersonalens arbetsmiljö 
Syftet med projektet var att ta fram kunskap för att förebygga arbetsmiljöproblem vid utveckling och införande av eHälsotjänster, samt att sprida denna kunskap för bättre förståelse vid liknande framtida införanden. Projektet genomfördes i samarbete med Uppsala universitet och finansieras av AFA Försäkring.

Är teamarbete nyckeln till en bättre arbetsmiljö för läkare i hälso- och sjukvården?
Projektets syfte var att öka kunskapen om hur arbete i vårdteam påverkar läkares arbetsmiljö och hur interventioner kan utvecklas för att förstärka läkares motivation och kompetens att arbeta i vårdteam. Projektet genomfördes i samarbete med KI och finansieras av AFA Försäkring.

Den enes arbetsplats den andres hem – utformning och design för framtida hemsjukvård
Projektets fokus låg på den fysiska utformningen av inredning och utrustning i hemsjukvård. Syftet var att utveckla och utvärdera förslag på hur fungerande och flexibla lösningar ska utformas så att de ger en god arbetsmiljö (säkerhet, ergonomi etc.), fungerar i en hemmiljö (estetik, rengöring etc.) och ger en säker och effektiv vård. Finansieras av AFA Försäkring. 

DOME-projektet – Deployment of on-line medical records and other eHealth services
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet, Lunds universitet och Högskolan i Skövde och var finansierat av Vinnova. Bearbetning av data pågår fortfarande. DOME-projektets hemsida

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Gudbjörg Erlingsdottir
ED., Universitetslektor, Docent
gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se 
Telefon: 046 222 04 96

Koordinator för eHealth@LU
eHealth@LU är 
Lunds universitets samverkansplattform för eHälsa där akademi, näringsliv och andra aktörer möts.

Koordinator för Health Design
Health Design är en forskningsplattform för att utveckla forskningsintressen och forskarkompetenser inom hälso- och sjukvård på Designvetenskaper.