lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

kontaktinformation

Yuliya Omelekhina
doktorand
yuliya.omelekhina@design.lth.se 
046 222 39 37