lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om laboratoriet

Laboratoriet är utrustat med moderna instrument och metoder för ergonomiska, arbetsfysiologiska och klimatfysiologiska undersökningar med försökspersoner (klicka på bilden för att se en kort video om en test i vår fryskammare). Metoder finns också för mätning och testning av ergonomiska och termiska egenskaper hos personlig skyddsutrustning. Tester genomförs enligt tillämpliga internationella standarder, t.ex. på termiska manikiner. En hel del av utrustningen passar också för fältundersökningar.

Studenter kan använda labben för att lära sig hur olika material och produkter känns och fungerar i kyla och värme. Man kan lära känna egna kroppens reaktioner i olka klimat. Det finns även möjlighet att hitta en passande examensarbete hos oss.

Klimatkamrarna
Laboratoriet för termisk miljö har två moderna klimatkammare för simulering av termiska miljöer under skiftande betingelser: värme kammare (höjd×bredd×längd: 2400×2360×3200 mm) och frys kammare (2400×2360×2400 mm). Kamrarna blev byggda och togs i användning i slutet av 2003. Förhållandena i kamrarna kan programmeras i förväg.

Kammaren för värme täcker temperaturintervallet från+5 till +60 °C och standardavvikelse från inställda temperaturen ligger inom ±0.2 °C. Kammaren tillåter kontroll av luftfuktigheten i en stor del av intervallet från 10 till 95 % beroende på temperaturen och standardavvikelse från inställda fuktigheten ligger inom ±5 %.

Kammaren för kyla täcker temperaturintervallet från -50 till +20 °C och standardavvikelse från inställda temperaturen ligger under ±0.4 °C.

Termiska manikiner
Vi använder flera olika typer av termisk dockor (manikiner): 2 helkroppsmodeller, en fot, en hand, ett huvud och en baby docka.
Den termiska dockan TORE används för att mäta isolation och vattenångmotstånd hos hos bland annat kläder och sovsäckar enligt standard test (EN 342 och EN 13537). Med TORE kan vi simulera rörelser (klicka på bilden för att ladda ner en movie klipp) och därmed ta hänsyn till luftrörelser runt kroppen och ventilation i kläderna som påverkasav klädernas material men också av utformning. Dockan används ofta i produktutveckling i samverkansprojekt med tillverkare. En annan termisk docka används för att bedöma den termiska miljön i komplexa miljöer inomhus eller i fordon. Användningen av termiska dockor har ökat kraftigt under senare år särskilt inom fordonsindustrin för utvärdering av värme- och kylsystem (HVAC) (ISO 14505 - Part 2).

Andra modeller av kroppsdelar används för mer detaljeerade studier av termiska egenskaper. För närvarande finns en standard för att mäta isolation och kontaktmotstånd hos handskar (EN 511). Vår baby docka används bland annat för att studera den termiska miljön i exempelvis kuvöser.

Mätinstrument
Vi mäter de flesta termiska parametrar med olika typer av sensorer kopplade till bärbara loggrar eller direkt till dator.

För lufthastighet och luftflödesmätningar använder vi instrument från SWEMA, som också utvecklat ett speciellt mätsystem åt oss för mätning av luftflöden vid andning andning.

Vårt laboratorium har också utrustning och kompetens för att genomföra olika arbetsfysiologiska mätningar. Fysisk arbetsbelastning kan regleras och kontrolleras med hjälp av bland annat ergometercykel och rullband. Mätning av hjärfrekvens sker med utrustning från Polar OY. Syreupptagning och energiomsättning mäts med Metamax 2 (Cortex AG).

Vi har olika typer av instrument för att mäta så kallade klimatindex (ex vis WBGT). Flera beräkningsmodeller för att analysera termisk belastning i olika miljöer har utvecklats och några av dem finns under (Verktyg).

Fältstudier
Laboratoriestudier görs för att under noggrant kontrollerade klimat- och arbetsförhållanden i detalj studera hur människor påverkas eller hur utrustning fungerar. Kunskapen sammanfattas i standardiserade mätmetoder, bedömningsmodeller och gränsvärden för acceptabel belastning. Fältstudier görs dels för att undersöka de faktiska förhållandena och bedöma belastningen på människor, men också för a validera de metoder och modeller som utvecklats i laboratoriet.

Sidansvarig: